• Greek
 • EnglishGB
 • Deutsch
 • Italiano
 • Français
 • Español
 • Russian

Όροι και Γνωστοποιήσεις

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

A.            ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αν το ταξίδι του επιβάτη περιλαμβάνει τελικό προορισμό ή σταθμό σε άλλο κράτος από το κράτος αναχώρησης, μπορεί να έχει εφαρμογή είτε η Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως έχει τροποποιηθεί είτε η Σύμβαση του Μόντρεαλ, ανάλογα με το ταξίδι. Οι Συμβάσεις αυτές ρυθμίζουν και μπορεί να περιορίζουν την ευθύνη των αερομεταφορέων σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης των επιβατών, απώλειας ή φθοράς των αποσκευών, καθώς και σε περίπτωση καθυστέρησης. Πολλοί αερομεταφορείς έχουν παραιτηθεί των ορίων ευθύνης της Σύμβασης της Βαρσοβίας σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον αερομεταφορέα. Δείτε επίσης τις γνωστοποιήσεις με τίτλο «Ενημέρωση για τους Επιβάτες Εξωτερικού σχετικά με τον Περιορισμό Ευθύνης» και «Ειδοποίηση για Περιορισμό Ευθύνης στις Αποσκευές».

Κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα

 

Σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία Ασφάλειας με αριθ. 1 (ΤΟΑ 1), η οποία αποτελεί μέρος του Εθνικού Προγράμματος  Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Π.Α.Π.Α) και έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 31 Δεκεμβρίου 2013 με αριθμό φύλλου 3378, η κάρτα επιβίβασης  πρέπει να είναι στο όνομα του προσώπου που την επιδεικνύει και για τον σκοπό αυτό διενεργείται με ευθύνη του αερομεταφορέα έλεγχος ταυτοπροσωπίας των αναχωρούντων επιβατών με την επίδειξη διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας. Για τις πτήσεις εσωτερικού γίνεται αποδεκτό και το δίπλωμα οδήγησης ή άλλο επίσημο έγγραφο που φέρει φωτογραφία του επιβάτη. Διαβατήρια, ταυτότητες, διπλώματα ή άλλα επίσημα έγγραφα που παρουσιάζονται από τρίτους για λογαριασμό άλλων επιβατών δεν γίνονται δεκτά. Για τις περιπτώσεις ανήλικων επιβατών (κάτω των 12 ετών) που δεν διαθέτουν διαβατήριο, ταυτότητα ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο, γίνεται αποδεκτή στις πτήσεις εσωτερικού σχετική βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ ή την αστυνομία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για λόγο ανωτέρας βίας (όπως π.χ για λόγους υγείας) αρκεί στις πτήσεις εσωτερικού η έγγραφη δήλωση του συνοδεύοντος ενηλίκου προς την αεροπορική εταιρεία, περί της ταυτότητας του αναχωρούντος ανήλικου  επιβάτη. Σημειωτέον ότι οι επιβάτες φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή —πριν την έναρξη του ταξιδιού τους— των κατάλληλων, έγκυρων και νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, όπως για παράδειγμα, η θεώρηση εισόδου (visa), η άδεια διαμονής, η εξουσιοδότηση βάσει του συστήματος ESTA (Electronic System for Travel Authorization), όταν πρόκειται για ταξίδι στις ΗΠΑ στο πλαίσιο το Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα (Visa Waiver Program) κλπ.. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία «AEGEAN AIRLINES S.A.» ή οποιαδήποτε θυγατρική της δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, αποθετική, ειδική, περιουσιακή ή παρεπόμενη ζημία η οποία προκύπτει λόγω αδυναμίας του επιβάτη να προσκομίσει τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα. 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συμβατικοί όροι της «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» (Aegean). 

1              Οι συγκεκριμένες εκφράσεις στους παρόντες συμβατικούς όρους, καθώς και στις γνωστοποιήσεις και τους όρους σύμβασης μεταφοράς που ακολουθούν, έχουν τις εξής σημασίες:  

1.1          «Αποσκευή» είναι κάθε πράγμα, αντικείμενο ή άλλο προσωπικό είδος επιβάτη που είναι αναγκαίο ή χρήσιμο για την ένδυση, τη χρήση και την άνεση σε σχέση με ταξίδι του.  Εάν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, ο όρος περιλαμβάνει τόσο τις Καταγεγραμμένες, όσο και τις Μη Καταγεγραμμένες αποσκευές του επιβάτη.

1.2          «Δελτίο Αποσκευών» είναι το μέρος του εισιτηρίου που αντιστοιχεί στη μεταφορά της Καταγεγραμμένης Αποσκευής του Επιβάτη.

1.3          Ο όρος «Μεταφορέας» περιλαμβάνει όλους τους αεροπορικούς μεταφορείς που σύμφωνα με τους παρακάτω όρους μεταφοράς μεταφέρουν ή αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τον Επιβάτη ή τις Αποσκευές του ή εκτελούν κάποια άλλη υπηρεσία που έχει σχέση με την αεροπορική μεταφορά.

1.4          «Κανονισμοί του Μεταφορέα» είναι οι κανόνες, πέραν των παρόντων Όρων, που δημοσιεύει ο Μεταφορέας και ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης του εισιτηρίου, οι οποίοι διέπουν τη μεταφορά Επιβατών και/ή Αποσκευών και περιλαμβάνουν τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές.

1.5          «Καταγεγραμμένη Αποσκευή» είναι η Αποσκευή, τη φύλαξη της οποίας αναλαμβάνει ο Μεταφορέας, για την οποία εκδίδει Δελτίο Αποσκευών.

1.6          «Σύμβαση» είναι η σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων που αφορούν τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, η οποία υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 1929, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη στις 28 Σεπτεμβρίου 1955 και με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 1, στο Μόντρεαλ, το 1975, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη και με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 2, στο Μόντρεαλ, το 1975, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη και με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 3, στο Μόντρεαλ, το 1975, ή η Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999, κατά περίπτωση. «Σύμβαση της Βαρσοβίας» είναι η σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων που αφορούν τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, η οποία υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 12 Οκτωβρίου 1929, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη και με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 1, στο Μόντρεαλ, το 1975, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη και με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 2, στο Μόντρεαλ, το 1975, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη και με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 3, στο Μόντρεαλ, το 1975, ή η Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999, κατά περίπτωση. «Σύμβαση του Μόντρεαλ» είναι η σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999.

1.7          Ο όρος «ζημία» περιλαμβάνει θάνατο, τραυματισμό, καθυστέρηση, μερική ή ολική απώλεια ή οποιαδήποτε άλλη ζημία που προέρχεται ή σχετίζεται με τη Μεταφορά ή τυχόν άλλες συναφείς υπηρεσίες που εκτελούνται από τον Μεταφορέα.

1.8          «Ηλεκτρονικό Απόκομμα» είναι το ηλεκτρονικό Απόκομμα Πτήσης ή άλλο έγγραφο που ενσωματώνει αξία και τηρείται στη βάση δεδομένων του Μεταφορέα. 

1.9          «Ηλεκτρονικό Εισιτήριο» είναι η Διαδρομή/Απόδειξη που εκδίδεται από ή για λογαριασμό του Μεταφορέα, τα Ηλεκτρονικά Αποκόμματα, και το έγγραφο επιβίβασης, εάν υπάρχει.

1.10        «Επιβάτης» είναι κάθε πρόσωπο, εξαιρουμένων των μελών του πληρώματος, που μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος, με τη συναίνεση του Μεταφορέα.

1.11        «Εισιτήριο» είναι το παρόν εισιτήριο και Δελτίο Αποσκευών του Επιβάτη ή η παρούσα διαδρομή/απόδειξη, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για ηλεκτρονικό εισιτήριο, του οποίου τμήμα αποτελούν οι παρόντες όροι και γνωστοποιήσεις.

1.12        «Μη Καταγεγραμμένη Αποσκευή» είναι κάθε αποσκευή του επιβάτη πλην της Καταγεγραμμένης Αποσκευής.

2              Για την μεταφορά εφαρμόζονται οι όροι και οι περιορισμοί ευθύνης που προβλέπονται από τη Σύμβαση της Βαρσοβίας ή από τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, εκτός αν δεν πρόκειται για «Διεθνή Μεταφορά» όπως ορίζεται στη Σύμβαση.

3              Στον βαθμό που δεν αντιβαίνουν στα ανωτέρω, για τη Μεταφορά, όπως και για όλες τις υπηρεσίες που εκτελούνται από κάθε Μεταφορέα, ισχύουν: (i) οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Εισιτήριο, (ii) οι εκάστοτε ισχύουσες τιμές, (iii) οι όροι σύμβασης μεταφοράς του Μεταφορέα και (iv) οι σχετικοί Κανονισμοί του Μεταφορέα που αποτελούν μέρος του εισιτηρίου αυτού (και βρίσκονται στα γραφεία του Μεταφορέα, στη διάθεση όποιου τα ζητήσει). Εξαιρούνται οι μεταφορές προς ή από σημείο που βρίσκεται στις ΗΠΑ ή στον Καναδά προς άλλο σημείο εκτός αυτών. Για τις μεταφορές αυτές εφαρμόζονται οι τιμές που ισχύουν στα παραπάνω κράτη.

4              Στο Εισιτήριο η επωνυμία του μεταφορέα μπορεί να εμφανίζεται συντετμημένη. Η πλήρης επωνυμία και η συντομογραφία της αναφέρονται στον ιστότοπο, στα τιμολόγια, στους όρους σύμβασης μεταφοράς, και στους πίνακες δρομολογίων. Η διεύθυνση του Μεταφορέα είναι ο αερολιμένας που αναγράφεται στο Εισιτήριο δίπλα στην πρώτη συντομογραφία της επωνυμίας του Μεταφορέα. Οι ενδιάμεσοι σταθμοί που έχουν συμφωνηθεί, αναγράφονται στο Εισιτήριο ή στους πίνακες δρομολογίων του Μεταφορέα ως προγραμματισμένοι ενδιάμεσοι σταθμοί στην διαδρομή του επιβάτη. Η μεταφορά που εκτελείται από διάφορους αεροπορικούς μεταφορείς διαδοχικά, θεωρείται σαν ενιαία σύμφωνα με το εισιτήριο αυτό. Η μεταφορά που εκτελείται από διάφορους Μεταφορείς διαδοχικά, στο πλαίσιο ενός Εισιτηρίου ή στο πλαίσιο  Εισιτηρίου και τυχόν εισιτηρίου ανταπόκρισης που εκδίδεται σε συνδυασμό με το Εισιτήριο, θεωρείται ότι συνιστά μία ενιαία μεταφορά.

5              Αεροπορικός μεταφορέας που εκδίδει Εισιτήριο Μεταφοράς με τις γραμμές άλλων αεροπορικών μεταφορέων ενεργεί στη περίπτωση αυτή, σαν απλός πράκτοράς τους.

6              Οι Καταγεγραμμένες Αποσκευές παραδίδονται στον κομιστή του Δελτίων Αποσκευών. Σε περίπτωση Ζημίας σε Καταγεγραμμένη Αποσκευή που διακινείται σε διεθνή μεταφορά, καμία απαίτηση δεν προβάλλεται χωρίς την υποβολή γραπτής καταγγελίας στον Μεταφορέα από το πρόσωπο που δικαιούται να παραλάβει την Αποσκευή, αμέσως μετά την ανακάλυψη της ζημιάς και το αργότερο εντός επτά (7) ημερών ή, σε περίπτωση καθυστέρησης, εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την παραλαβή της αποσκευής. Δείτε τις τιμές ή τους όρους σύμβασης μεταφοράς που αφορούν εσωτερικές μεταφορές.

7              Το Εισιτήριο ισχύει για Μεταφορά εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσής του, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο Εισιτήριο, στα τιμολόγια του μεταφορέα, στους όρους σύμβασης μεταφοράς ή στους σχετικούς Κανονισμούς του Μεταφορέα. Ο ναύλος μπορεί να αλλάξει πριν την έναρξη της Μεταφοράς. Ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί την μεταφορά, εάν ο ισχύον ναύλος δεν έχει πληρωθεί.

8              Ο Μεταφορέας δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία μεταφορά του Επιβάτη και της Αποσκευής. Οι ώρες που αναγράφονται στα δρομολόγια ή οπουδήποτε αλλού είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης αυτής. Ο Μεταφορέας μπορεί χωρίς προειδοποίηση να αντικαθιστά εναλλακτικούς Μεταφορείς ή αεροσκάφη και σε περίπτωση ανάγκης να μεταβάλλει ή να παραλείπει ενδιάμεσους σταθμούς που είναι αναγράφονται στο εισιτήριο. Ο Μεταφορέας μπορεί να αλλάζει τα δρομολόγια χωρίς προειδοποίηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εξασφάλιση ανταπόκρισης.

9              Ο Επιβάτης πρέπει να τηρεί όλες τις κρατικές ταξιδιωτικές απαιτήσεις, να προσκομίζει κάθε απαιτούμενο έγγραφο εισόδου, εξόδου κλπ. και οφείλει να φθάνει στο αεροδρόμιο στην ώρα που έχει ορίσει ο μεταφορέας και εάν δεν έχει ορισθεί ώρα, αρκετά νωρίτερα ώστε να υπάρχει χρόνος για την τήρηση των διαδικασιών αναχώρησης.

10           Κανένας πράκτορας, προστηθείς ή αντιπρόσωπος του Μεταφορέα δεν έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή να παραιτείται από καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης.

11           Οι μεταφορές που παρέχει η Aegean διέπονται από τους παρόντες συμβατικούς όρους και τους κατωτέρω όρους σύμβασης μεταφοράς της Aegean Airlines.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) Αριθ. 889/2002

Η παρούσα γνωστοποίηση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 889/2002 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 

Σημείωση:  Η γνωστοποίηση είναι ανακριβής όταν ορίζει ότι για ζημίες έως 113.100 ΕΤΔ ο Μεταφορέας δεν μπορεί να αμφισβητήσει απαιτήσεις για αποζημίωση.  Σύμφωνα με τον Κανονισμό και τη Σύμβαση του Μόντρεαλ: για ζημίες μέχρι 113.100 ΕΤΔ για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα εν πτήσει ή κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση, ο Μεταφορέας δεν μπορεί να αποκλείσει ή να περιορίσει την ευθύνη του, εκτός εάν στη ζημία συνέβαλε εξ αμελείας ο επιβάτης. 

Το όριο της ευθύνης του Μεταφορέα για καθυστέρηση, καταστροφή, απώλεια ή φθορά Αποσκευής είναι συνολικά 1.131 ΕΤΔ.

Η δήλωση ότι εάν το όνομα ή ο κωδικός ενός Μεταφορέα εμφανίζεται στο εισιτήριο τότε εκείνος ο Μεταφορέας είναι ο συμβατικός Μεταφορέας δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.

1              ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΣ

Η παρούσα γνωστοποίηση συνοψίζει τους κανόνες ευθύνης, που εφαρμόζονται από τους αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (οι οποίοι, για τους σκοπούς του παρόντος σημειώματος, στη συνέχεια αναφέρονται ως οι Μεταφορείς) όπως απαιτείται από την κοινοτική νομοθεσία και τη Σύμβαση του Μόντρεαλ.

1.1          Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης

Δεν υπάρχουν οικονομικά όρια σχετικά με την ευθύνη για σωματική βλάβη ή θάνατο επιβάτη. Για ζημίες έως 100.000 ΕΤΔ (βάσει ισοτιμίας περίπου 122.758€) ο Μεταφορέας δεν μπορεί να αμφισβητήσει απαιτήσεις για αποζημίωση.  Άνω του ποσού αυτού, ο Μεταφορέας μπορεί να αντικρούσει απαίτηση εφόσον αποδείξει ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε αμέλεια  ή άλλη εσφαλμένη πράξη.

1.2          Προκαταβολές

Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβάτη, ο Μεταφορέας οφείλει να καταβάλει προκαταβολή για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών εντός 15 ημερών από τον προσδιορισμό της ταυτότητας του προσώπου που δικαιούται αποζημίωση. Σε περίπτωση θανάτου, η εν λόγω προκαταβολή δεν είναι κατώτερη των 16.000 ΕΤΔ ((βάσει ισοτιμίας περίπου 19.641€)

1.3          Καθυστέρηση επιβατών

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβατών, ο Μεταφορέας ευθύνεται για τις ζημίες εκτός εάν έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφευχθεί η ζημία ή εκτός εάν ήταν αδύνατον να λάβει τα μέτρα αυτά. Η ευθύνη λόγω καθυστέρησης επιβατών περιορίζεται στα 4.150 ΕΤΔ (βάσει ισοτιμίας περίπου 5.094€).

1.4          Καθυστέρηση αποσκευών

Σε περίπτωση καθυστέρησης αποσκευών, ο Μεταφορέας ευθύνεται για ζημίες, εκτός εάν έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφευχθεί η ζημία ή εκτός εάν ήταν αδύνατον να λάβει τα μέτρα αυτά. Η ευθύνη λόγω καθυστέρησης αποσκευών περιορίζεται στα 1.000 ΕΤΔ (βάσει ισοτιμίας περίπου 1.227€), συμπεριλαμβανομένης κάθε απαίτησης για καταστροφή, απώλεια ή φθορά.

1.5          Καταστροφή, απώλεια ή φθορά αποσκευών

Ο Μεταφορέας είναι υπεύθυνος για την καταστροφή, απώλεια ή φθορά αποσκευών έως 1000 ΕΤΔ (βάσει ισοτιμίας περίπου 1.227€). Σε περίπτωση Καταγεγραμμένων Αποσκευών, ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος ακόμη και εάν η ζημία δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, εκτός εάν η Αποσκευή έφερε ελάττωμα. Σε περίπτωση Μη Καταγεγραμμένων Αποσκευών, ο Μεταφορέας είναι υπεύθυνος μόνον εφόσον η ζημία οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

1.6          Ανώτερα όρια για Αποσκευές

Ο επιβάτης μπορεί να τύχει υψηλότερου ορίου ευθύνης εφόσον κάνει ειδική δήλωση το αργότερο έως την παράδοση των αποσκευών κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων και εφόσον πληρώσει ένα συμπληρωματικό ποσό.

1.7          Καταγγελίες για Αποσκευές

Σε περίπτωση φθοράς, καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής της Αποσκευής, ο επιβάτης οφείλει να υποβάλει γραπτή καταγγελία στον αερομεταφορέα, αμέσως μετά τη διαπίστωση της ζημίας. Οι επιβάτες μπορούν να υποβάλλουν την σχετική καταγγελία με την άφιξή τους στο τμήμα απώλειας και εύρεσης (lost & found) στο αεροδρόμιο. Σε περίπτωση φθοράς Καταγεγραμμένης Αποσκευής, ο επιβάτης οφείλει να στείλει γραπτή καταγγελία στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εντός 7 ημερών, και σε περίπτωση καθυστέρησης εντός 21 ημερών, σε αμφότερες τις περιπτώσεις από την ημερομηνία κατά την οποία η αποσκευή τέθηκε στη διάθεση του επιβάτη.

1.8          Ευθύνη συμβαλλομένων και πραγματικών Μεταφορέων

Εάν ο Μεταφορέας που αναλαμβάνει την πτήση δεν είναι ο ίδιος με τον συμβαλλόμενο Μεταφορέα, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να απευθύνει καταγγελία ή να απαιτήσει αποζημίωση και από τους δύο Μεταφορείς. Εάν το όνομα ή ο κωδικός ενός Μεταφορέα αναγράφεται στο εισιτήριο, αυτός είναι ο συμβαλλόμενος Μεταφορέας.

1.9          Χρονικό περιθώριο για την άσκηση αγωγής

Η άσκηση αγωγής για την αξίωση αποζημίωσης υποβάλλεται εντός δύο ετών από την ημερομηνία άφιξης του αεροσκάφους ή από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να φθάσει το αεροσκάφος.

1.10        Βάση της πληροφόρησης

Βάση για τους ανωτέρω κανόνες είναι η Σύμβαση του Μόντρεαλ της 28ης Μαΐου 1999, η οποία εφαρμόζεται στην Κοινότητα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/97 (όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2002), και με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών.

2              ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα όρια ευθύνης που έχουν ισχύουν για το ταξίδι σας σε πτήση που εκτελείται από την AEGEAN, έχουν ως εξής:

2.1          Δεν υπάρχει χρηματικό όριο για θάνατο ή σωματική βλάβη και η AEGEAN μπορεί να προβεί σε προκαταβολή για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών προσώπου που δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Για ζημίες μέχρι 100.000 ΕΤΔ (βάσει ισοτιμίας περίπου 122.758€) για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα εν πτήσει ή κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση, η AEGEAN δεν αποκλείει και δεν περιορίζει την ευθύνη της, εκτός εάν στη ζημία συνέβαλε εξ αμελείας ο Επιβάτης.

2.2          Εξαιρουμένων των πράξεων ή παραλείψεων που αποσκοπούν στην πρόκληση ζημίας ή συνιστούν αμέλεια εν γνώσει ότι η ζημία πιθανώς θα επέλθει, σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης Αποσκευής, έως  1.000 ΕΤΔ (βάσει ισοτιμίας περίπου 1.227€) και, εάν η αξία της Αποσκευής σας είναι μεγαλύτερη του ορίου αυτού, πρέπει να ενημερώσετε τον Μεταφορέα κατά την παράδοσή της προς έλεγχο (check-in) ή να εξασφαλίσετε την πλήρη ασφάλισή της πριν από το ταξίδι.

2.3          Σε περίπτωση καθυστέρησης στο ταξίδι σας, έως 4.150 ΕΤΔ (βάσει ισοτιμίας περίπου 5.094€).

2.4          Αν το ταξίδι σας συμπεριλαμβάνει Μεταφορά από άλλους Μεταφορείς, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους για πληροφορίες σχετικά με τα όρια ευθύνης τους. Το παρόν σημείωμα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 889/2002.

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3              ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Η ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, καθυστέρησης ή φθοράς σε Αποσκευή είναι περιορισμένη, εκτός εάν εκ των προτέρων έχει δηλωθεί υψηλότερη αξία και έχουν καταβληθεί επιπρόσθετες χρεώσεις. Για πολλές διεθνείς διαδρομές, ενδέχεται να έχει εφαρμογή η Σύμβαση της Βαρσοβίας με όριο ευθύνης περίπου 9,07 δολάρια ΗΠΑ ανά λίβρα (20 δολάρια ΗΠΑ ανά κιλό) για Καταγεγραμμένες Αποσκευές και 400 δολάρια ΗΠΑ ανά επιβάτη για Μη Καταγεγραμμένες Αποσκευές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν εφαρμόζεται η Σύμβαση του Μόντρεαλ στο ταξίδι σας, το ισχύον όριο ευθύνης είναι περίπου 1.744 δολάρια ΗΠΑ για Καταγεγραμμένη Αποσκευή. Για ταξίδια που εκτελούνται εξολοκλήρου μεταξύ σημείων τα οποία βρίσκονται στις ΗΠΑ, οι Ομοσπονδιακοί κανόνες απαιτούν τα όρια ευθύνης των αερομεταφορέων για τις Αποσκευές να είναι τουλάχιστον 2.500 δολάρια ΗΠΑ ανά επιβάτη. Για ορισμένα αντικείμενα μπορεί να δηλωθεί πρόσθετη αξία. Ορισμένοι μεταφορείς δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για εύθραυστα, πολύτιμα ή ευπαθή αντικείμενα. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον μεταφορέα.

4              ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Γνωστοποιείται στους επιβάτες που ταξιδεύουν με τελικό προορισμό ή με σταθμό σε χώρα διαφορετική από τη χώρα αναχώρησης, ότι οι διατάξεις της διεθνούς σύμβασης, γνωστής ως Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για όλο το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε τμήματος εντός της χώρας αναχώρησης ή προορισμού. Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν προς, από ή με ενδιάμεσο σταθμό στις ΗΠΑ, η Σύμβαση και οι ειδικές συμβάσεις μεταφοράς που ενσωματώνονται στους ισχύοντες τιμοκαταλόγους, ορίζουν ότι η ευθύνη ορισμένων Μεταφορέων, συμβαλλόμενων σε αυτές τις ειδικές συμβάσεις, για θάνατο ή σωματική βλάβη επιβάτη στις περισσότερες περιπτώσεις περιορίζεται σε αποζημίωση για αποδεδειγμένη ζημία που δεν υπερβαίνει τις 75.000 δολάρια ΗΠΑ ανά επιβάτη, και ότι η ευθύνη μέχρι το όριο αυτό είναι ανεξάρτητη από τυχόν αμέλεια εκ μέρους του Μεταφορέα. Για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με Μεταφορείς που δεν είναι συμβαλλόμενοι σε αυτές τις ειδικές συμβάσεις ή που δεν ταξιδεύουν σε διαδρομή προς, από ή με ενδιάμεσο σταθμό στις ΗΠΑ, η ευθύνη του Μεταφορέα για θάνατο ή σωματική βλάβη επιβάτη περιορίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις σε περίπου 10.000 ή 20.000 δολάρια ΗΠΑ.

Οι επωνυμίες των Μεταφορέων που είναι συμβαλλόμενοι σε αυτές τις ειδικές συμβάσεις είναι διαθέσιμες σε όλα τα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων των συγκεκριμένων Μεταφορέων και μπορεί κανείς να τις συμβουλευθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Πρόσθετη προστασία συνήθως παρέχεται μέσω αγοράς ασφαλιστικής κάλυψης από ιδιωτική εταιρία. Η ασφάλιση αυτή δεν επηρεάζεται από τον περιορισμό ευθύνης του Μεταφορέα, όπως καθορίζεται στη Σύμβαση της Βαρσοβίας ή στις ειδικές συμβάσεις μεταφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον εκπρόσωπο της αεροπορικής ή της ασφαλιστικής σας εταιρίας.

Η παρούσα γνωστοποίηση απαιτείται από το Διάταγμα 69-2-65 του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ και δεν αναφέρεται στους όρους της Σύμβασης του Μόντρεαλ του 1999, που μπορεί να έχουν εφαρμογή στο ταξίδι σας. Καμία εγγύηση δεν δίδεται σε ό,τι αφορά την ορθότητα του περιεχομένου της.

 

5              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ΕΚ αριθ. 2111/2005 της 14 Δεκεμβρίου 2005, ο συμβαλλόμενος για την αεροπορική μεταφορά ενημερώνει τον επιβάτη σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα. Σε περίπτωση που η ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα δεν είναι ακόμη γνωστή κατά τη στιγμή της κράτησης, ο συμβαλλόμενος για την αεροπορική μεταφορά εξασφαλίζει ότι ο επιβάτης ενημερώνεται για την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα όταν αυτή επιβεβαιωθεί.

 

B.            ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1              Οι πτήσεις εντός ελληνικής επικράτειας διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 2027/97, όπως έχει τροποποιηθεί από τον κανονισμό (EΚ) 889/2002, καθώς και από τους κανόνες και τους περιορισμούς του ελληνικού Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Ν. 1815/88), όπου ισχύει.

2              ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ.

3              Κάθε Μεταφορά διέπεται από τους εξής πρόσθετους όρους:

3.1          Στον βαθμό που δεν αντιβαίνει στα ανωτέρω, ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για καμία Ζημιά που προέρχεται άμεσα και αποκλειστικά από την εκ μέρους του τήρηση νόμων, κρατικών κανονισμών, διατάξεων ή εντολών ή από τη μη τήρησή τους από τον Επιβάτη και από τις σχετικές συνέπειες.  Ο Επιβάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων, διαταγών και ταξιδιωτικών απαιτήσεων που ισχύουν στις χώρες προέλευσης, προορισμού ή διέλευσης και για την τήρηση των κανονισμών και υποδείξεων του Μεταφορέα.   Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για συνδρομή ή πληροφόρηση που παρέχεται στον Επιβάτη, γραπτώς ή μη, από πράκτορα ή εργαζόμενο του Μεταφορέα σχετικά με τη λήψη αναγκαίων εγγράφων ή θεωρήσεων (visa) ή τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς, διατάγματα, διαταγές και απαιτήσεις.

3.2          Κάθε εξαίρεση ή περιορισμός ευθύνης Μεταφορέα σύμφωνα με τους όρους αυτής της σύμβασης ισχύει και για τους πράκτορες, προστηθέντες και εκπροσώπους του Μεταφορέα, και για κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιείται από τον Μεταφορέα για τη Μεταφορά (συμπεριλαμβανομένων των πρακτόρων, των προστηθέντων και των εκπροσώπων του).

3.3          Οι Καταγεγραμμένες Αποσκευές που μεταφέρονται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αυτής παραδίδονται στον κομιστή του Δελτίου Αποσκευών, αφού καταβάλει στον Μεταφορέα τα ποσά που οφείλει σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς ή το τιμολόγιο του Μεταφορέα. Σε περίπτωση Ζημίας σε Καταγεγραμμένη Αποσκευή, καμία απαίτηση δεν προβάλλεται χωρίς την υποβολή γραπτής καταγγελίας στον Μεταφορέα από το πρόσωπο που δικαιούται να παραλάβει την Αποσκευή, το αργότερο εντός επτά (7) ημερών ή, σε περίπτωση καθυστέρησης, εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η αποσκευή τέθηκε στη διάθεση του Επιβάτη.

3.4          Το Εισιτήριο, μετά τη θεώρησή του, ισχύει για τη Μεταφορά από το αεροδρόμιο του τόπου αναχώρησης στο αεροδρόμιο του τόπου προορισμού, μέσω της διαδρομής που αναγράφεται στο Εισιτήριο, για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής του. Κάθε απόκομμα πτήσης γίνεται δεκτό για Μεταφορά κατά την ημερομηνία και με την πτήση της κράτησης. Όταν το απόκομμα της πτήσης έχει εκδοθεί με «ανοικτή ημερομηνία» η θέση κρατείται μετά από αίτηση του επιβάτη και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων.

3.5          Ο Μεταφορέας δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία μεταφορά του Επιβάτη και της Αποσκευής. Εάν εξαιτίας περιστάσεων που υπερβαίνουν τον έλεγχό του, ο Μεταφορέας ακυρώσει ή καθυστερήσει την πτήση, εάν αδυνατεί να παρέχει θέση που είχε βεβαιωθεί ως διαθέσιμη, εάν δεν πραγματοποιήσει στάση στον ενδιάμεσο σταθμό ή στον προορισμό του Επιβάτη ή εάν εξαιτίας του ο Επιβάτης χάσει την ανταπόκριση με πτήση στην οποία είχε κάνει κράτηση, ο Μεταφορέας υποχρεούται:

3.5.1      να μεταφέρει τον Επιβάτη με κάποια άλλη από τις προγραμματισμένες υπηρεσίες του μεταφοράς επιβατών στην οποία υπάρχει διαθέσιμη θέση ή

3.5.2      να μεταφέρει τον Επιβάτη στον προορισμό που αναγράφεται στο Εισιτήριο ή στο αντίστοιχο τμήμα του, μέσω δικών του προγραμματισμένων υπηρεσιών ή προγραμματισμένων υπηρεσιών άλλου Μεταφορέα ή μέσω επίγειων μέσων μεταφοράς.  Εάν το άθροισμα του ναύλου, της πρόσθετης χρέωσης για τις αποσκευές και της χρέωσης υπηρεσιών που ενδεχομένως ισχύει υπερβαίνει την επιστρεφόμενη αξία του Εισιτηρίου ή του αντίστοιχου τμήματός του, ο Μεταφορέας δεν απαιτεί κανένα πρόσθετο ναύλο ή χρέωση από τον Επιβάτη και οφείλει να επιστρέφει τη διαφορά, σε περίπτωση που ο ναύλος και οι χρεώσεις της αναθεωρημένης διαδρομής είναι χαμηλότερες ή

3.5.3      προβαίνει σε επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των Όρων Ναύλων (που διατίθενται στον ιστότοπο της Aegean) και την ισχύουσα νομοθεσία και απαλλάσσεται από κάθε άλλη ευθύνη έναντι του Επιβάτη.

3.6          Ο Μεταφορέας καταβάλλει αποζημίωση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και κάθε άλλη οφειλόμενη αποζημίωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

3.7          Εξαιρουμένων των πράξεων ή παραλείψεων που αποσκοπούν στην πρόκληση Ζημίας ή συνιστούν αμέλεια εν γνώσει ότι η ζημία πιθανώς θα επέλθει, ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις πινάκων δρομολογίων ή άλλων δημοσιευμένων πτήσεων ή για δηλώσεις εργαζομένων, πρακτόρων ή εκπροσώπων του Μεταφορέα ως προς τις ημερομηνίες ή τις ώρες αναχώρησης ή άφιξης ή ως προς την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πτήσης. 

3.8          Ο Επιβάτης οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις κρατικές ταξιδιωτικές απαιτήσεις και  να βρίσκεται στο αεροδρόμιο 90 λεπτά πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση. Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για απώλειες ή δαπάνες του Επιβάτη σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τον ανωτέρω όρο και δεν υποχρεούται να επιστρέψει τον ναύλο.

3.9          Κανένας πράκτορας, προστηθείς ή αντιπρόσωπος του Μεταφορέα δεν έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή να παραιτείται από καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης.

3.10        Οι ισχύοντες ναύλοι μπορεί να αλλάζουν. Οποιαδήποτε τροποποίηση της τιμής του εισιτηρίου η οποία οφείλεται σε αλλαγές που απαιτούνται από τον νόμο και διέπουν τις αντίστοιχες χρεώσεις ή φόρους έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετη πληρωμή ή επιστροφή χρημάτων.

4              ΑΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ο Μεταφορέας μπορεί να αρνείται τη Μεταφορά Επιβάτη ή Αποσκευής Επιβάτη για λόγους ασφαλείας ή εάν ο Μεταφορέας, κατά την εύλογη διακριτική του ευχέρεια, κρίνει ότι:

4.1          Τούτο είναι αναγκαίο για την τήρηση των ισχυόντων νόμων, κανονισμών ή διαταγμάτων κράτους ή χώρας προέλευσης, προορισμού ή διέλευσης ή

4.2          Η συμπεριφορά, η ηλικία ή η ψυχική ή σωματική κατάσταση του Επιβάτη:

4.2.1      Απαιτεί ειδική βοήθεια εκ μέρους του Μεταφορέα ή

4.2.2      Προκαλεί δυσφορία ή καθιστά την παρουσία του Επιβάτη δυσάρεστη για τους άλλους Επιβάτες ή

4.2.3      Ενέχει κίνδυνο για τον ίδιο ή για άλλα πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία ή

4.3          Τούτο είναι αναγκαίο εξαιτίας παραβίασης των υποδείξεων του Μεταφορέα εκ μέρους του Επιβάτη ή

4.4          Ο Επιβάτης αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας ή

4.5          Δεν έχει καταβληθεί ο ναύλος ή τυχόν άλλες χρεώσεις ή φόροι ή δεν έχουν τηρηθεί οι όροι πίστωσης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Μεταφορέα και του Επιβάτη (ή του προσώπου που πληρώνει το Εισιτήριο) ή

4.6          Ο Επιβάτης δεν φέρει τα απαιτούμενα έγγραφα ή

4.7          Ο Επιβάτης αποπειραθεί να εισέλθει σε χώρα διέλευσης ή

4.8          Ο Επιβάτης καταστρέψει τα έγγραφά του κατά τη διάρκεια της πτήσης ή

4.9          Ο Επιβάτης δεν παραδίδει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα στο πλήρωμα, έναντι απόδειξης, όταν το απαιτεί ο Μεταφορέας ή

4.9.1      Το Εισιτήριο:

4.9.1.1   Έχει αποκτηθεί παρανόμως ή έχει αγοραστεί από άλλο νομικό πρόσωπο και όχι από τον Μεταφορέα που το εκδίδει ή από εξουσιοδοτημένο Πράκτορά του ή

4.9.1.2   Έχει δηλωθεί η απώλεια ή η κλοπή του ή

4.9.1.3   Πρόκειται για πλαστό Εισιτήριο ή

4.9.1.4   Οποιαδήποτε πτήση ή Ηλεκτρονικό Απόκομμα έχει τροποποιηθεί από οποιονδήποτε τρίτο πλην του Μεταφορέα και του εξουσιοδοτημένου του Πράκτορα ή έχει αποκοπεί, σε περίπτωση που πρόκειται για απόκομμα πτήσης· ο Μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει αυτό το εισιτήριο ή

4.9.2      Ο κομιστής του Εισιτηρίου δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι το πρόσωπο που αναγράφεται σε αυτό.  Ο Μεταφορέας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κρατά το εν λόγω έντυπο εισιτήριο.

5              ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

5.1 Πολιτική στη μεταφορά αποσκευών σε όλες τις πτήσεις της Aegean

(Εκτός από τις πτήσεις από/προς Ελλάδα προς/από Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τα δρομολόγια από/προς Αθήνα-Φρανκφούρτη και Αθήνα-Μόναχο)

1η αποσκευή

Για Πτήσεις εντός Ελλάδος (Δίκτυο Εσωτερικού)

 • GoLight: €15 προπληρωμή (1) // €25 πληρωμή στο αεροδρόμιο (1)
 • Flex: 1 αποσκευή έως 23kg
 • Business: 2 αποσκευές έως 32kg η κάθε μία

Κοντινές Πτήσεις Εξωτερικού (από/προς Ελλάδα προς/από Κύπρο, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Τουρκία, Ισραήλ, Πολωνία, Ελβετία)

 • GoLight: €20 προπληρωμή (1) // €35 πληρωμή στο αεροδρόμιο (1)
 • Flex: 1 αποσκευή έως 23kg
 • Business: 2 αποσκευές έως 32kg η κάθε μία

Μακρινές Πτήσεις Εξωτερικού (από/προς Ελλάδα προς/από Γαλλία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Σουηδία)

 • GoLight: €30 προπληρωμή (1) // €45 πληρωμή στο αεροδρόμιο (1)
 • Flex: 1 αποσκευή έως 23kg
 • Business: 2 αποσκευές έως 32kg η κάθε μία

Επιπλέον αποσκευή ή Υπέρβαρη Αποσκευή

Για Πτήσεις εντός Ελλάδος (Δίκτυο Εσωτερικού)

 • GoLight: €15 προπληρωμή (1) // €25 πληρωμή στο αεροδρόμιο (1)
 • Flex: €15 προπληρωμή (1) // €25 πληρωμή στο αεροδρόμιο (1)
 • Business: €15 προπληρωμή (1) // €25 πληρωμή στο αεροδρόμιο (1)
 • Για τις υπέρβαρες αποσκευές άνω των 23kg (23-32kg) στην Οικονομική Θέση: €15 μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Aegean (1) // €25 πληρωμή στο αεροδρόμιο (1)
 • Οι υπέρβαρες αποσκευές άνω των 32kg δεν είναι αποδεκτές

Κοντινές Πτήσεις Εξωτερικού (από/προς Ελλάδα προς/από Κύπρο, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Τουρκία, Ισραήλ, Πολωνία, Ελβετία)

 • GoLight: €20 προπληρωμή (1) // €35 πληρωμή στο αεροδρόμιο (1)
 • Flex: €20 προπληρωμή (1) // €35 πληρωμή στο αεροδρόμιο (1)
 • Business: €20 προπληρωμή (1) // €35 πληρωμή στο αεροδρόμιο (1)
 • Για τις υπέρβαρες αποσκευές άνω των 23kg (23-32kg) στην Οικονομική Θέση: €20 μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Aegean (1) // €35 πληρωμή στο αεροδρόμιο (1)
 • Οι υπέρβαρες αποσκευές άνω των 32kg δεν είναι αποδεκτές

 

Μακρινές Πτήσεις Εξωτερικού (από/προς Ελλάδα προς/από Γαλλία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Σουηδία)

 • GoLight: €30 προπληρωμή (1) // €45 πληρωμή στο αεροδρόμιο (1)
 • Flex: €30 προπληρωμή (1) // €45 πληρωμή στο αεροδρόμιο (1)
 • Business: €30 προπληρωμή (1) // €45 πληρωμή στο αεροδρόμιο (1)
 • Για τις υπέρβαρες αποσκευές άνω των 23kg (23-32kg) στην Οικονομική Θέση: €30 μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Aegean (1) // €45 πληρωμή στο αεροδρόμιο (1)
 • Οι υπέρβαρες αποσκευές άνω των 32kg δεν είναι αποδεκτές

Τι ισχύει για βρέφη

GoLight: Τα βρέφη (0 έως 2 ετών) δικαιούνται να μεταφέρουν ένα πτυσσόμενο παιδικό καροτσάκι.

Flex & Business: Τα βρέφη (0 έως 2 ετών) δικαιούνται να μεταφέρουν βάρος μέχρι 23 κιλά και ένα πτυσσόμενο παιδικό καροτσάκι

(1)     Οι επιβάτες μπορούν να αγοράσουν επιπλέον αποσκευή απευθείας από το ταξιδιωτικό γραφείο, το Web και Mobile Site της Aegean, το Τηλεφωνικό Κέντρο ή το αεροδρόμιο. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να προαγοράσει αποσκευή από το Τηλεφωνικό Κέντρο της Aegean μετά την έκδοση του εισιτηρίου του, θα υπάρχει επιβάρυνση €8 ανά επιβάτη. Η προαγορά είναι εφικτή έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρεώσεις αυτές είναι έως και 43% φθηνότερες από τις αντίστοιχες που ισχύουν σε περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιηθεί στο αεροδρόμιο.

(2)    Χρυσά Μέλη

Τα Χρυσά Μέλη του προγράμματος Miles&Bonus και τα Χρυσά Μέλη των υπολοίπων εταιριών-μελών της Star Alliance, διατηρούν το δικαίωμα για δωρεάν μεταφορά μιας επιπλέον αποσκευής, ανεξάρτητα από την κατηγορία εισιτηρίου με την οποία ταξιδεύουν (32kg στη Διακεκριμένη Θέση και 23kg στην Οικονομική Θέση).

 

5.2 Πολιτική στη μεταφορά αποσκευών στις πτήσεις από/προς:

από/προς Ελλάδα προς/από Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τα δρομολόγια Αθήνα-Φρανκφούρτη, Αθήνα- Μόναχο

Σύμφωνα με την πολιτική μεταφοράς αποσκευών, οι επιβάτες δικαιούνται να μεταφέρουν δωρεάν συγκεκριμένο αριθμό και βάρος αποσκευών ανάλογα με τη Θέση (Οικονομική ή Διακεκριμένη) που έχουν επιλέξει. 

Οικονομική Θέση:

 • 1 δωρεάν αποσκευή μέχρι 23 κιλά.
 • Σε περίπτωση προπληρωμής μέσω του Aegean website, του mobile site, του τηλεφωνικού μας κέντρου ή μέσω ταξιδιωτικού γραφείου η χρέωση για κάθε επιπλέον αποσκευή ανέρχεται σε €40.
 • Σε περίπτωση προπληρωμής μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, η χρέωση για κάθε υπέρβαρη αποσκευή (23-32kg) ανέρχεται σε €40.
 • Σε περίπτωση αγοράς στο αεροδρόμιο, η χρέωση για κάθε επιπλέον ή υπέρβαρη αποσκευή άνω των 23 (23-32kg) κιλών ανέρχεται σε €70.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά αποσκευής άνω των 32 κιλών.

 

Διακεκριμένη Θέση:

 • 2 δωρεάν αποσκευές μέχρι 32 κιλά η κάθε μία.
 • Σε περίπτωση προπληρωμής μέσω του Aegean website, του mobile site, του τηλεφωνικού μας κέντρου ή μέσω ταξιδιωτικού γραφείου, η χρέωση για κάθε επιπλέον αποσκευή μέχρι 32 κιλά ανέρχεται σε €40.
 • Σε περίπτωση αγοράς στο αεροδρόμιο, η χρέωση για κάθε επιπλέον αποσκευή μέχρι 32 κιλά ανέρχεται σε €70.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά αποσκευής άνω των 32 κιλών.

Χρυσά Μέλη

Τα Χρυσά Μέλη του προγράμματος Miles&Bonus και τα Χρυσά Μέλη των υπολοίπων εταιριών-μελών της Star Alliance, διατηρούν το δικαίωμα για δωρεάν μεταφορά μιας επιπλέον αποσκευής, ανεξάρτητα από την κατηγορία εισιτηρίου με την οποία ταξιδεύουν (32kg στη Διακεκριμένη Θέση και 23kg στην Οικονομική Θέση).

5.3 Χειραποσκευές - Οικονομική Θέση

 Μπορείτε να μεταφέρετε 1 χειραποσκευή μέσα στην καμπίνα των επιβατών, με μέγιστο βάρος 8 κιλά και διαστάσεις 56εκ. μήκος Χ 45εκ. ύψος Χ 25εκ. πλάτος.

5.4 Χειραποσκευές - Διακεκριμένη Θέση (Business)

Μπορείτε να μεταφέρετε μέχρι 2 χειραποσκευές μέσα στην καμπίνα των επιβατών, εκ των οποίων η πρώτη δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάσταση τα 56εκ. μήκος Χ 45εκ. ύψος Χ 25εκ. πλάτος (ή τα 20εκ. μήκος για τις θήκες ενδυμάτων), ενώ η δεύτερη τα 45εκ. μήκος Χ 35εκ. ύψος Χ 20εκ. πλάτος. Το βάρος της πρώτης χειραποσκευής δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 8 κιλά ενώ της δεύτερης τα 5 κιλά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :

 • Η πολιτική αφορά αποκλειστικά στις πτήσεις που εκτελούνται από την Aegean.
 • Οι επιπλέον αποσκευές μπορούν να προπληρωθούν κατά τη διαδικασία της online αγοράς εισιτηρίου από το επίσημο website της Aegean (www.aegeanair.com) ή από το mobile site της (mobile.aegeanair.com). Εναλλακτικά, οι επιπλέον αποσκευές μπορούν να προπληρωθούν μέσω της ενότητας του website ή mobile site ‘My Booking’, κατόπιν της ολοκλήρωσης αγοράς του εισιτηρίου. Η προπληρωμή είναι επίσης εφικτή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Aegean ή από τα ταξιδιωτικά γραφεία. Ωστόσο, η δυνατότητα για αγορά επιπλέον αποσκευής μπορεί να γίνει και από το αεροδρόμιο αλλά πάντα θα ισχύει η μεγαλύτερη χρέωση βάσει του παραπάνω τιμοκαταλόγου.Η χρέωση των αποσκευών που έχουν επιπλέον βάρος (πάνω από 23 και μέχρι 32 κιλά) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρίας ή και των γραφείων έκδοσης εισιτηρίων στο αεροδρόμιο (συμβουλευτείτε τις παραπάνω χρεώσεις).
 • Οι επιπλέον αποσκευές μπορούν να προπληρωθούν έως και δύο ώρες πριν την πτήση.
 • Για κρατήσεις από 6 Μαρτίου 2013, η χρέωση για προπληρωμή επιπλέον αποσκευής αλλά σε περίπτωση αγοράς από το αεροδρόμιο δεν πιστώνεται. Επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) Αλλαγής πτήσης που οφείλεται σε ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων ή αλλαγής προγράμματος

2) Χαμένης αποσκευής

3) Επιπλέον αποσκευής που έχει εκδοθεί πριν από τις 5 Μαρτίου 2013

 • Δεν υπάρχει δυνατότητα αγοράς επιπλέον αποσκευών μέσω της ιστοσελίδας της Aegean για τα βρέφη. Η αγορά των επιπλέον αποσκευών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρίας ή και των γραφείων έκδοσης εισιτηρίων στο αεροδρόμιο (συμβουλευτείτε τις παραπάνω χρεώσεις).
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προπληρώσετε από το τηλεφωνικό κέντρο της Aegean επιπλέον ή υπέρβαρες αποσκευές μεμονωμένα, εφόσον έχετε ήδη πραγματοποιήσει την αγορά εισιτηρίου, θα επιβαρύνεστε με 8 ευρώ ανά επιβάτη
 • Επιπλέον αποσκευές θα μπορούν να προστεθούν μόνο σε εισιτήρια που έχουν εκδοθεί σε stock Aegean (Εισιτήρια Aegean που ξεκινούν από 390)

5.5 Επιτρεπόμενα όρια αποσκευών

Ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων αποσκευών κατά την παράδοση είναι πέντε (5) ανά επιβάτη.

6              ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά στην ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας και στο θάλαμο επιβατών του αεροσκάφους, των ακόλουθων αντικειμένων:

6.1          Όπλα, πυροβόλα και λοιπά όπλα. Κάθε αντικείμενο που είναι, ή φαίνεται ότι είναι, ικανό να εκτοξεύσει βλήμα ή να τραυματίσει. Περιλαμβάνονται τα εξής:

6.1.1      Όλα τα πυροβόλα όπλα (πιστόλια, περίστροφα, τουφέκια, κυνηγετικά όπλα, καραμπίνες, κλπ.).

6.1.2      Αντίγραφα πρωτότυπων και απομιμήσεις πυροβόλων όπλων.

6.1.3      Εξαρτήματα πυροβόλων όπλων (εξαιρούνται τα συστήματα τηλεσκοπικών στοχάστρων και οι σκοπευτικές διόπτρες).

6.1.4      Αεροβόλα πιστόλια, τουφέκια και όπλα για σκάγια.

6.1.5      Εκτοξευτήρες φωτοβολίδων.

6.1.6      Πιστόλια αφέτη.

6.1.7      Όπλα-παιγνίδια κάθε είδους.

6.1.8      Όπλα για αρχάριους.

6.1.9      Βιομηχανικά πιστόλια κοχλίωσης και κάρφωσης.

6.1.10    Βαλλίστρες.

6.1.11    Καταπέλτες.

6.1.12    Ψαροντούφεκα.

6.1.13    Πιστόλια σφαγείων.

6.1.14    Όπλα αναισθητοποίησης ή ηλεκτροσόκ, π.χ. βουκέντρες, βαλλιστικά όπλα πρόκλησης ηλεκτροσόκ (taser).

6.1.15    Αναπτήρες σε σχήμα πυροβόλου όπλου.

6.2          Αιχμηρά και κοφτερά όπλα και αντικείμενα  Αντικείμενα με αιχμή ή κόψη, που είναι ικανά να τραυματίσουν. Περιλαμβάνονται τα εξής:

6.2.1      Μικρά και μεγάλα τσεκούρια.

6.2.2      Βέλη και βελάκια.

6.2.3      Γάντζοι.

6.2.4      Καμάκια και λόγχες.

6.2.5      Παγοκόφτες.

6.2.6      Παγοπέδιλα.

6.2.7      Σουγιάδες ή στιλέτα με κάθε μήκους λάμα.

6.2.8      Μαχαίρια, ακόμη και τελετουργικά, με λάμα μήκους άνω των 6 εκ., από μέταλλο ή οποιοδήποτε άλλο σκληρό υλικό, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως ως όπλα.

6.2.9      Μπαλτάδες.

6.2.10    Δρεπανομάχαιρα (ματσέτες).

6.2.11    Ανοικτά ξυράφια κουρέα και ξυριστικές λεπίδες (εξαιρούνται τα ξυραφάκια ασφαλείας ή μιας χρήσης, με λεπίδες σε θήκη).

6.2.12    Σπαθιά, ξίφη και μπαστούνια με κρυφή λεπίδα ξίφους.

6.2.13    Νυστέρια.

6.2.14    Ψαλίδια με λάμα μήκους άνω των 6 εκ.

6.2.15    Μπαστούνια με μεταλλική απόληξη, για σκι ή πεζοπορία.

6.2.16    Εκτοξευόμενες αστεροειδείς λεπίδες (shuriken).

6.2.17    Επαγγελματικά εργαλεία που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως αιχμηρό ή κοφτερό όπλο, π.χ. τρυπάνια και μύτες, κοπίδια, μαχαίρια πολλαπλών χρήσεων, κάθε είδους πριόνια, κατσαβίδια, λοστοί, σφυριά, πένσες, απλά και γαλλικά κλειδιά, καμινέτα.

6.3          Μη αιχμηρά αντικείμενα  Κάθε μη αιχμηρό αντικείμενο που είναι ικανό να τραυματίσει. Περιλαμβάνονται τα εξής:

6.3.1      Μπαστούνια του μπέιζμπολ και του σόφτμπολ.

6.3.2      Ρόπαλα ή ράβδοι —άκαμπτα ή εύκαμπτα— π.χ. αστυνομικά κλομπ, ρόπαλα και ράβδοι προστασίας.

6.3.3      Ρακέτες του κρίκετ.

6.3.4      Μπαστούνια του γκολφ.

6.3.5      Μπαστούνια του χόκεϊ.

6.3.6      Ρακέτες του λακρός.

6.3.7      Κουπιά κανό και καγιάκ.

6.3.8      Τροχοσανίδες (σκέιτμπορντ).

6.3.9      Στέκες μπιλιάρδου.

6.3.10    Καλάμια ψαρέματος.

6.3.11    Εξοπλισμός πολεμικών τεχνών, π.χ. μεταλλικές γροθιές, κλομπ, εύκαμπτα ρόπαλα, κόπανοι πάγου, χειριστήρια, kubaton, kubasaunt.

6.4          Εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες  Κάθε εκρηκτική ή πολύ εύφλεκτη ύλη που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των επιβατών και του πληρώματος ή την ασφάλεια, από κάθε άποψη, του αεροσκάφους ή προσωπικών αντικειμένων. Περιλαμβάνονται τα εξής:

6.4.1      Πυρομαχικά.

6.4.2      Καψούλια.

6.4.3      Πυροκροτητές και φυτίλια ανατινάξεων.

6.4.4      Εκρηκτικά και εκρηκτικοί μηχανισμοί.

6.4.5      Αντίγραφα πρωτότυπων ή απομιμήσεις εκρηκτικών υλών ή μηχανισμών.

6.4.6      Χειροβομβίδες παντός τύπου.

6.4.7      Αέρια και δοχεία αερίων, π.χ. βουτάνιο, προπάνιο, ακετυλένιο, οξυγόνο — σε μεγάλο όγκο.

6.4.8      Πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες σε οποιαδήποτε μορφή και άλλα βεγγαλικά (ακόμη και κροτίδες και καψούλια για παιγνίδια).

6.4.9      Σπίρτα που δεν είναι ασφαλείας.

6.4.10    Καπνογόνα δοχεία ή φυσίγγια.

6.4.11    Εύφλεκτα υγρά καύσιμα, π.χ. βενζίνη, ντίζελ, υγρά αναπτήρων, αλκοόλη, αιθανόλη.

6.4.12    Αεροζόλ για βάψιμο με ψεκασμό.

6.4.13    Τερεβιθίνη και αραιωτικά χρωμάτων.

6.4.14    Αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη άνω του 70% κατ’ όγκο (140% proof).

6.5          Χημικές και τοξικές ουσίες  Κάθε χημική ή τοξική ουσία που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των επιβατών και του πληρώματος ή την ασφάλεια, από κάθε άποψη, του αεροσκάφους ή προσωπικών αντικειμένων. Περιλαμβάνονται τα εξής:

6.5.1      Οξέα και αλκάλια, π.χ. μπαταρίες υγρών στοιχείων.

6.5.2      Διαβρωτικές ή λευκαντικές ουσίες —π.χ. υδράργυρος, χλώριο.

6.5.3      Σπρέι εξουδετέρωσης ή ακινητοποίησης — π.χ. αέριο εξουδετέρωσης, σπρέι πιπεριού, δακρυγόνα αέρια.

6.5.4      Ραδιενεργά υλικά — π.χ. ισότοπα για ιατρική ή εμπορική χρήση.

6.5.5      Δηλητήρια.

6.5.6      Μολυσματικά ή βιολογικώς επικίνδυνα υλικά — π.χ. μολυσμένο αίμα, βακτηρίδια και ιοί.

6.5.7      Υλικά ικανά να αυτοαναφλεγούν ή να υποστούν καύση.

6.5.8      Πυροσβεστήρες.

6.6          Τα ακόλουθα αντικείμενα δεν μπορεί να περιέχονται στην Καταγεγραμμένη Αποσκευή του Επιβάτη:

6.6.1      Εκρηκτικές ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται πυροκροτητές, φυτίλια ανατινάξεων, χειροβομβίδες, νάρκες και εκρηκτικά.

6.6.2      Αέρια: προπάνιο, βουτάνιο.

6.6.3      Εύφλεκτα υγρά, στα οποία περιλαμβάνονται η βενζίνη, η μεθανόλη.

6.6.4      Εύφλεκτα στερεά και δραστικές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται το μαγνήσιο, τα προσανάμματα, τα πυροτεχνήματα, οι φωτοβολίδες.

6.6.5      Οξειδωτικές ουσίες και οργανικά υπεροξείδια, στα οποία περιλαμβάνονται οι λευκαντικές ουσίες, οι πλήρεις σειρές ειδών επισκευής αμαξωμάτων.

6.6.6      Τοξικά ή μολυσματικά υλικά, στα οποία περιλαμβάνονται το ποντικοφάρμακο, το μολυσμένο αίμα.

6.6.7      Ραδιενεργά υλικά, στα οποία περιλαμβάνονται τα ισότοπα για ιατρική ή εμπορική χρήση.

6.6.8      Διαβρωτικές ουσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται ο υδράργυρος, οι μπαταρίες αυτοκινήτων.

6.6.9      Εξαρτήματα από σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου οχημάτων, που περιείχαν καύσιμο.

6.7          Μεταφορά υγρών στην Μη Καταγεγραμμένη Αποσκευή — Μέτρα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6.7.1      Από τις 06/11/2006, τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα ασφαλείας σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμός 1546/06 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σχετικά με τη μεταφορά υγρών στις Μη Καταγεγραμμένες Αποσκευές των Επιβατών.

6.7.2      Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, προστέθηκαν στον κατάλογο των αντικειμένων που δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε στην καμπίνα επιβατών του αεροσκάφους κάποια αντικείμενα (π.χ. νερό, ποτά και αναψυκτικά, ζελέ, κρέμες, αλοιφές, κόλλα, λοσιόν, αρώματα, σαμπουάν, λακ μαλλιών, μάσκαρα, λιπ-γκλος, οδοντόκρεμα, αφρός ξυρίσματος, σπρέι, υγρό φακών επαφής, μέλι, μαρμελάδα, σούπα, λάδι και λοιπά αντικείμενα παρόμοιας υφής), εκτός εάν τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις.

6.7.3      Ο ευρωπαϊκός κανονισμός ισχύει συμπληρωματικά με τους ισχύοντες κανόνες για τα απαγορευμένα προς μεταφορά στην καμπίνα επιβατών αντικείμενα και αφορά μόνο τα υγρά αντικείμενα που μεταφέρονται στην Μη Καταγεγραμμένη Αποσκευή σας και όχι στην Καταγεγραμμένη.

6.7.4      Στη συνέχεια παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας στα αεροδρόμια που ισχύουν οι νέοι κανόνες.

6.7.5      Τι επιτρέπεται να μεταφέρετε στην Μη Καταγεγραμμένη Αποσκευή σας:

6.7.5.1   Υγρά σε δοχεία χωρητικότητας μέχρι 100 ml ανά συσκευασία. Οι συσκευασίες αυτές θα πρέπει να χωρούν σε μία διαφανή επανασφραγιζόμενη πλαστική σακούλα, μέγιστης χωρητικότητας 1 λίτρου. Επιτρέπεται μία μόνο τέτοια σακούλα ανά επιβάτη, που πρέπει να είναι κλειστή και να παραδίδεται ξεχωριστά στον Έλεγχο Χειραποσκευών για έλεγχο.

6.7.5.2   Υγρά φάρμακα και διατροφικά είδη και βρεφικές τροφές που προορίζονται για χρήση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ενδέχεται όμως να σας ζητηθεί να αποδείξετε ότι είναι απαραίτητα για το ταξίδι.

6.7.5.3   Αγοραζόμενα είδη από τα καταστήματα των αεροδρομίων που βρίσκονται μετά τον Έλεγχο Χειραποσκευών (Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών). Αυτά τα είδη πρέπει να τοποθετούνται σε ειδική σφραγισμένη σακούλα που διατίθεται από τα εν λόγω καταστήματα και η οποία δεν πρέπει να ανοιχθεί προτού περάσετε τον έλεγχο χειραποσκευών, αλλιώς το περιεχόμενό της μπορεί να κατασχεθεί στο σημείο ελέγχου. Εάν πρόκειται να κάνετε μετεπιβίβαση σε αεροδρόμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη Νορβηγία, την Ισλανδία ή την Ελβετία, μην ανοίξετε τη σακούλα πριν το σημείο ελέγχου στο αεροδρόμιο μετεπιβίβασης ή στο τελευταίο αεροδρόμιο, εφόσον διέρχεστε από περισσότερους του ενός σταθμούς μετεπιβίβασης. Όλα αυτά τα υγρά είναι επιπλέον των ποσοτήτων στην επανασφραγιζόμενη πλαστική σακούλα που προαναφέρθηκαν.

6.7.6      Το προσωπικό ασφαλείας είναι υποχρεωμένο να σας ζητήσει να απορρίψετε τα υγρά προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού. Τα αντικείμενα αυτά ανακυκλώνονται ως άχρηστα.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ. Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ. ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.

 

7              ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

7.1          Ο Μεταφορέας μπορεί να αρνείται τη Μεταφορά ως Αποσκευής των αντικειμένων του άρθρου 6 ανωτέρω, των οποίων η Μεταφορά ως Αποσκευών απαγορεύεται και μπορεί να αρνείται την περαιτέρω Μεταφορά κάθε τέτοιου αντικειμένου από τη στιγμή που εντοπίζεται.

7.2          Ο Μεταφορέας μπορεί να αρνείται τη μεταφορά ως Αποσκευής οποιουδήποτε αντικειμένου, εξαιτίας του μεγέθους, του σχήματος, του βάρους ή των χαρακτηριστικών του. 

7.3          Εκτός εάν έχει προηγηθεί συμφωνία με τον Μεταφορέα για τη Μεταφορά, ο Μεταφορέας δικαιούται να μεταφέρει αποσκευές που υπερβαίνουν το ισχύον δωρεάν επιτρεπόμενο όριο βάρους αποσκευών με μεταγενέστερες πτήσεις.

7.4          Ο Μεταφορέας μπορεί να μην αποδέχεται αποσκευές ως Καταγεγραμμένες Αποσκευές, εάν δεν είναι κανονικά συσκευασμένες σε βαλίτσες ή άλλους κατάλληλους περιέκτες που να διασφαλίζουν την ασφαλή Μεταφορά τους με τη συνήθη επιμέλεια μεταχείρισης.

8              ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για λόγους ασφαλείας, ο Μεταφορέας μπορεί να ζητά από τον Επιβάτη να επιτρέπει τη διενέργεια έρευνας στον ίδιο και στην Αποσκευή του και μπορεί να πραγματοποιεί ή να μεριμνά για την πραγματοποίηση έρευνας στην Αποσκευή του Επιβάτη κατά την απουσία του, εάν δεν είναι διαθέσιμος, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ο Επιβάτης φέρει ή εάν η Αποσκευή του περιέχει οποιοδήποτε αντικείμενο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 ανωτέρω, ή οποιαδήποτε όπλα ή πυρομαχικά που δεν έχουν δηλωθεί στον Μεταφορέα.   Εάν ο Επιβάτης δεν είναι πρόθυμος να αποδεχτεί το ως άνω αίτημα του Μεταφορέα, ο τελευταίος μπορεί να αρνηθεί την μεταφορά του Επιβάτη ή της Αποσκευής.

9              ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Η Αποσκευή που γίνεται δεκτή για Μεταφορά ως Αποσκευή του Επιβάτη μπορεί να περιέχει μόνο πράγματα, αντικείμενα ή άλλα προσωπικά είδη του επιβάτη που είναι αναγκαία ή χρήσιμα για την ένδυση, τη χρήση και την άνεση σε σχέση με ταξίδι του. ΤΡΟΦΕΣ που βρίσκονται σε ημιστερεά ή υγρή κατάσταση: Βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα συσκευασμένες σε ξύλινα κιβώτια με απορροφητικό υλικό για την αποφυγή διαρροών που μπορεί να προκαλέσουν Ζημία σε τρίτους. Επίσης, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τυχόν περιορισμούς στη εισαγωγή τροφών που ισχύουν σε διάφορες χώρες. Τα ακόλουθα είδη δεν πρέπει να περιέχονται στις Καταγεγραμμένες Αποσκευές σας, αλλά πρέπει να μεταφέρονται πάντοτε από σας τους ίδιους: φάρμακα, κοσμήματα και εν γένει τιμαλφή, χρήματα, κινητές αξίες, διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα, συμβολαιογραφικές πράξεις, κάθε είδους έγγραφα, έγγραφα ταυτοπροσωπίας, κλειδιά, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές, κομπιούτερ, και γενικότερα προσωπικά είδη, είδη αξίας και εύθραυστα αντικείμενα. Για λόγους ασφαλείας, ο Επιβάτης μπορεί να έχει μαζί του στην καμπίνα των επιβατών μόνο ΜΙΑ Μη Καταγεγραμμένη Αποσκευή, το άθροισμα των διαστάσεων της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 115 εκ..

 

10           ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ

Στον βαθμό που δεν αντιβαίνει στα ανωτέρω:

10.1        Ο Μεταφορέας ευθύνεται μόνο για ζημίες που προκαλούνται στη δική του γραμμή.   Μεταφορέας που εκδίδει Εισιτήριο ή αποδέχεται ως Καταγεγραμμένη Αποσκευή για μεταφορά μέσω των γραμμών άλλου Μεταφορέα, ενεργεί στη περίπτωση αυτή ως απλός πράκτορας του άλλου Μεταφορέα.  Εντούτοις, όσον αφορά την Καταγεγραμμένη Αποσκευή, ο Επιβάτης μπορεί να στραφεί δικαστικά τόσο κατά του πρώτου, όσο και κατά του δεύτερου Μεταφορέα. 

10.2        Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για ζημίες σε Μη Καταγεγραμμένη Αποσκευή, παρά μόνο εάν η ζημία οφείλεται σε αμέλεια του Μεταφορέα.   Εάν στη ζημία συνέβαλε εξ αμελείας ο Επιβάτης, η ευθύνη του Μεταφορέα διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί συνυπαιτιότητας εξ αμελείας.

10.3        Η ευθύνη του Μεταφορέα δεν υπερβαίνει το ποσό της αποδεδειγμένης ζημίας.    Επίσης, ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για έμμεσες ή αποθετικές ζημίες.

10.4        Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για σωματική βλάβη του Επιβάτη ή για ζημία σε Αποσκευή του Επιβάτη που οφείλεται σε αντικείμενο που περιέχεται στην Αποσκευή του.   Κάθε Επιβάτης, του οποίου τα πράγματα προκαλούν σωματική βλάβη σε άλλο πρόσωπο ή ζημία σε πράγματα άλλου προσώπου ή του Μεταφορέα, αποζημιώνει τον Μεταφορέα για κάθε απώλεια ή δαπάνη με την οποία έχει επιβαρυνθεί εξ αυτού.

10.5        Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για ζημίες σε εύθραυστα ή ευπαθή αντικείμενα, χρήματα, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, ασημικά, διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα, κινητές αξίες ή άλλα είδη αξίας, επιχειρηματικά έγγραφα, διαβατήρια και άλλα έγγραφα αναγνώρισης ή δείγματα που περιέχονται στην Καταγεγραμμένη Αποσκευή του Επιβάτη.

10.6        Σε περίπτωση μεταφοράς επιβάτη, του οποίου η ηλικία, ή η ψυχική ή σωματική του κατάσταση ενέχει κίνδυνο για τον ίδιο, ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για τυχόν ασθένεια, σωματική βλάβη ή αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του, που μπορεί να αποδοθεί στην εν λόγω κατάστασή του, ούτε για τυχόν επιδείνωσή της.

11           ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εντοπίσετε την Αποσκευή σας κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο, πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στο Προσωπικό Εδάφους της Aegean Airlines. Το προσωπικό μας θα αναλάβει τη συμπλήρωση του σχετικού φακέλου για την υπόθεσή σας και θα σας δώσει τον αριθμό αναφοράς του φακέλου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το κεντρικό τμήμα Απολεσθέντων Αποσκευών στο Αεροδρόμιο Αθηνών, στον τηλεφωνικό αριθμό + 30 210 3530546. Εάν η Αποσκευή σας δεν έχει εντοπιστεί εντός 45 ημερών από την υποβολή του αιτήματός σας, αρχίζει η διαδικασία αποζημίωσης. Σε περίπτωση φθοράς της Αποσκευής, πρέπει να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία.

 

12           ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Στην τιμή του εισιτηρίου εκτός από τον εκάστοτε ναύλο περιλαμβάνονται φόροι, τέλη και λοιπές χρεώσεις, που επιβάλλονται επί ή σε σχέση με αεροπορικές μεταφορές από κρατικές αρχές ή από τις αρχές του αεροδρομίου ή από τους αερομεταφορείς.  Οι ανωτέρω φόροι, τέλη και χρεώσεις, που ενδέχεται να αποτελούν σημαντικό μέρος του κόστους του αεροπορικού ταξιδιού, είτε συμπεριλαμβάνονται στον ναύλο, είτε εμφανίζονται χωριστά στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη «φόρος» ή «χρεώσεις» του εισιτηρίου.

 

13           ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

13.1        Εάν ο Επιβάτης συμπεριφέρεται στο αεροσκάφος με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το αεροσκάφος ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή πράγμα που βρίσκεται σε αυτό, ή εμποδίζει το πλήρωμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ή δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του πληρώματος, ή συμπεριφέρεται με τρόπο που μπορεί εύλογα να ενοχλεί τους άλλους Επιβάτες, ο Μεταφορέας μπορεί να λαμβάνει τα κατά τη κρίση του αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της συνέχισης αυτής της συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του Επιβάτη.

13.2        Ο Επιβάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εντός του αεροσκάφους ραδιόφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια ή συσκευές εκπομπής σημάτων, όπως τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια και φορητά ραδιοτηλέφωνα (walkie-talkie).   Ο Επιβάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί καμία άλλη ηλεκτρονική συσκευή στο αεροσκάφος χωρίς την άδεια του Μεταφορέα, εξαιρουμένης της χρήσης φορητών συσκευών καταγραφής, ακουστικών βαρηκοΐας και βηματοδοτών.

14           ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Εάν κατά τη σύναψη της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς ο Μεταφορέας συμφωνήσει να προβεί σε διευθετήσεις για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, ο Μεταφορέας δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Επιβάτη, παρά μόνο από αμέλεια εκ μέρους του κατά τη διενέργεια των διευθετήσεων.

15. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΑΥΛΩΝ

Οι Κανονισμοί ναύλων που διέπουν το εισιτήριό σας συμπεριλαμβάνονται στους συμβατικούς όρους και τους γενικούς όρους σύμβασης μεταφοράς της Aegean και διατίθενται εδώ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ:

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

Γνωστοποίηση νομικού περιεχομένου

Ο παρών Ιστότοπος παρέχεται στο χρήστη («Χρήστης») υπό τον όρο ότι αποδέχεται χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις που περιέχονται σε αυτήν. Από τη στιγμή της πρόσβασης και χρήσης από το Χρήστη του Ιστότοπου, θεωρείται αυτοδικαίως ότι ο Χρήστης έχει παραχωρήσει την άδειά του — σύμφωνα με το Ν. 2472/97 — για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, τα οποία τηρούνται από την εταιρεία καθώς και ότι συμφωνεί με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις, όπως ορίζονται κατωτέρω.

 

Γνωστοποίηση περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικού Σήματος

Το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου συνιστά πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Aegean Airlines S.A. (Copyright © 2000) — που εδρεύει στην Ελλάδα, Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά, Αθήνα — και/ή των προμηθευτών της. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτός ο Ιστότοπος προορίζεται για προσωπική, μη εμπορική χρήση από τον Χρήστη. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει, να διαβιβάζει, να εκθέτει, να εκτελεί, να αναπαράγει, να δημοσιεύει, να χορηγεί άδεια χρήσης, να δημιουργεί παράγωγα έργα, να μεταβιβάζει ή να πωλεί καμία πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία απορρέουν από αυτόν τον Ιστότοπο. Οι επωνυμίες Aegean Airlines και Aegean Aviation που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν σήματα υπηρεσιών ή κατοχυρωμένα σήματα υπηρεσιών της Αegean Airlines S.A.. Τυχόν άλλες επωνυμίες προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των κατόχων τους.

 


Εξαίρεση ευθύνης

Ο παρόν ιστότοπος έχει δημιουργηθεί καλόπιστα από την Aegean Airlines S.A., η οποία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αποφυγή οποιουδήποτε σφάλματος που μπορεί να απαντάται στα περιεχόμενα του παρόντος ιστοτόπου. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν επηρεάζονται σε καμία περίπτωση οι υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ της Aegean Airlines και των πελατών της, με εξαίρεση περιπτώσεις τυχαίων γεγονότων ή ανωτέρας βίας.

Τα ανωτέρω δεν συνεπάγονται αναγνώριση ευθύνης εκ μέρους της Aegean Airlines.

 

Αποποίηση ευθύνης

Τα δρομολόγια μπορεί να αλλάζουν. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η πτήση σας επηρεάζεται από κάποια αλλαγή στα προγραμματισμένα δρομολόγια, η Aegean Airlines θα σας παρέχει, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, στο αεροδρόμιο ή εν πτήσει, τις πλέον ακριβείς και επικαιροποιημένες διαθέσιμες πληροφορίες και θα πραγματοποιεί τακτικές ενημερώσεις. Εφόσον έχουμε επαρκή έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με μια κατάσταση πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης, το προσωπικό ή οι πράκτορές μας θα προσπαθήσουν να σας παρέχουν σχετικές λεπτομέρειες, μέσω του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε κατά την πραγματοποίηση της κράτησης και θα σας προτείνουν εναλλακτικές επιλογές για το προγραμματισμένο ταξίδι σας. Για λόγους ασφάλειας των αερομεταφορών, συνήθως λόγω μετεωρολογικών συνθηκών, η πτήση σας ενδέχεται να παρακάμψει την προγραμματισμένη διαδρομή και να προσγειωθεί σε διαφορετικό αεροδρόμιο. Σε αυτή την περίπτωση, το πλήρωμα θα σας ενημερώσει σχετικά μέσω του μεγαφωνικού συστήματος ανακοινώσεων. Μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο, το προσωπικό ή οι πράκτορές μας θα σας προσφέρουν κάθε συνδρομή για τη μεταφορά σας στον τελικό σας προορισμό όσο το δυνατόν συντομότερα.

Τα ανωτέρω δεν συνεπάγονται αναγνώριση ευθύνης εκ μέρους της Aegean Airlines.

 

Περιορισμός της ευθύνης

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, η Aegean Airlines δε φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη —ακόμη και για αμέλεια— για καμιά ειδική η αποθετική ζημία που απορρέει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των στοιχειών που περιέχονται στον ιστότοπο. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμη και σε περίπτωση που η Aegean Airlines ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της είχαν ενημερωθεί για την πιθανότητα επέλευσης ζημίας. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη αποζημίωσης της AEGEAN AIRLINES για ζημίες, απώλειες, έξοδα και δαπάνες από οποιαδήποτε αιτία, συμβατική, αδικοπρακτική ή άλλη δεν υπερβαίνει το ποσό που τυχόν έχετε ήδη πληρώσει, για να αποκτήσετε πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο. Οποιαδήποτε δημοσίευση της Aegean Airlines μπορεί να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Κατά καιρούς μπορεί να πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτές τις δημοσιεύσεις και να ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις των εν λόγω δημοσιεύσεων. Οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, οι εν λόγω δημοσιεύσεις μπορεί να υποβάλλονται σε βελτιώσεις και αλλαγές από την Aegean Airlines.

 

Τροποποιήσεις

Η Aegean Airlines διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή του παρόντος ιστότοπου. Οι εν λόγω αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί μεταξύ της Aegean Airlines και των πελατών της, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε τροποποιήσεων που μπορεί να συμφωνούνται από κοινού σε περιπτώσεις τυχαίων γεγονότων ή ανωτέρας βίας. Η Aegean Airlines διατηρεί το δικαίωμα να αρνείται την πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο σε οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

 

Ηλεκτρονικές κρατήσεις και ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίου

O Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και είναι νομικά ικανός να συνάψει την παρούσα Σύμβαση και να κάνει χρήση του παρόντα Ιστότοπου υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα. Ο Χρήστης συνομολογεί ότι είναι οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση αυτού του Ιστότοπου (καθώς επίσης και για τη χρήση του λογαριασμού του από άλλους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,  των ανηλίκων που διαμένουν με το Χρήστη). Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα εκχωρεί, μεταβιβάζει, ή παραχωρεί περαιτέρω άδεια χρήσης των δικαιωμάτων του Χρήστη από αυτή τη Σύμβαση. Ο Χρήστης μπορεί να επιτρέπει σε άλλα μέλη της οικογένειάς του να χρησιμοποιούν αυτόν τον Ιστότοπο με το όνομα ή τον λογαριασμό του, υπό τον όρο ότι ο Χρήστης συμφωνεί δια του παρόντος να πληρώνει για όλες τις χρεώσεις που προκαλούν και ότι καθίσταται από κάθε άποψη υπεύθυνος για τη εκ μέρους τους χρήση. Ο Χρήστης συμφωνεί να επιβλέπει κάθε χρήση του συγκεκριμένου Ιστότοπου από ανηλίκους οι οποίοι χρησιμοποιούν το όνομα ή τον λογαριασμό του Χρήστη.

H υπηρεσία Ηλεκτρονικών Κρατήσεων και Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου αυτού του Ιστότοπου παρέχεται αποκλειστικά και μόνον για να επιτρέπει στο Χρήστη να προσδιορίζει τη διαθεσιμότητα των ταξιδιωτικών αγαθών και υπηρεσιών και να προβαίνει σε νόμιμες κρατήσεις θέσεων ή σε συναλλαγές με προμηθευτές και στην έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Ενδεικτικά, ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε εικονικές, ψευδείς ή αθέμιτες κρατήσεις ή εκδόσεις ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οι διευκολύνσεις κρατήσεων ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε αυτόν τον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται μόνον για την πραγματοποίηση νόμιμων κρατήσεων ή αγορών για το Χρήστη ή για άλλο πρόσωπο για το οποίο είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ο Χρήστης. Ο Χρήστης συμφωνεί να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις αγοράς που ορίζονται από τον εκάστοτε προμηθευτή με τον οποίο ο Χρήστης επιλέγει να συναλλαχθεί, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της έγκαιρης πληρωμής όλων των οφειλόμενων ποσών και της συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες που αφορούν τη διαθεσιμότητα των ναύλων, των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ο Χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις, τέλη, δασμούς, φόρους και εισφορές που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του Ιστότοπου.

 

Συμβατότητα με τον Ιστότοπο

Για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο, η Aegean Airlines προϋποθέτει να έχετε τα εξής προγράμματα πλοήγησης που υποστηρίζουν JavaScript:

 • IE 6.0
 • IE 7.0
 • IE 8.0
 • FIREFOX 3.0 +
 • SAFARI 4.0  +
 • CHROME  1.0 +
 • OPERA 10.0 +

 

Ασφάλεια

Η Aegean Airlines χρησιμοποιεί αναγνωρισμένα πρότυπα και την τελευταία τεχνολογία προστασίας των συναλλαγών SSL (Secure Socket Layer) προκειμένου να προστατεύσει τις πληροφορίες που παρέχετε όταν προβαίνετε σε αγορές μέσω της Aegean Airlines. Τούτο προϋποθέτει ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί την έκδοση 4.0 ή νεότερη του λογισμικού πλοήγησης «Νetscape» ή το λογισμικό πλοήγησης της Μicrosoft. Γνωστοποιείται στον Χρήστη ότι αυτή είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής κράτησης με την Aegean Airlines. Όταν έχουν ληφθεί αυτά τα μέτρα, οι αγορές μέσω Διαδικτύου είναι απολύτως ασφαλείς.

Σύνδεσμοι με ιστότοπους τρίτων

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους και παραπομπές σε ιστότοπους που τηρούνται από τρίτους. Η Aegean Airlines σε καμία περίπτωση δεν εκμεταλλεύεται και ελέγχει τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτούς τους ιστότοπους. Οι εν λόγω σύνδεσμοι και παραπομπές περιλαμβάνονται μόνο για την εξυπηρέτηση των Χρηστών και δεν συνιστούν έγκριση εκ μέρους της Aegean Airlines. O Χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των συνδέσμων και των παραπομπών.